Ahfahrt

Unner Biro is in Schwarzenbarch, Bahnhufstroß 17

 (fr Fachleit un Geokätscher: uff dr Stroßenseit sei e paar Lädn, unner Eigang is im Huf)

un wagn Parkn: guckn Se när mol entlang dr Stroß – do sei schie egal paar Platzle frei